PRAVIDLA SOUTĚŽE NTO
"Nejvýkonnější Turista Oblasti KČT PARDUBICKÝ KRAJ"

Tato pravidla jsou upřesněním dosavadních pravidel, která byla schválena na výroční konferenci oblasti KČT dne 24. 2. 1999 pro soutěž „Nejvýkonnější turista oblasti Železné hory“ a platila i pro roky následující. Vycházejí z těchto obecných zásad:

-
v odborech Klubu českých turistů se členové spolčují mj. proto, aby akce s turistickou náplní mohli konat společně,
-
bezpečnost turistiky nepřipouští pohyb jednotlivce v terénu,
-
Turistické akce jsou zásadně charakterizovány nedílným sepětím fyzického výkonu a poznávací činnosti, a proto lze do oblastní soutěže zahrnout výkony pouze na těch akcích, které byly uveřejněny v kalendářích odborů, oblasti a celostátním, případně byly dodatečně zařazeny po schválení příslušným výborem, a jsou tedy nepochybně akcemi turistickými.

1.
Soutěž je určena pro členy odborů KČT sdružených do oblasti Pardubický kraj. Cílem soutěže je vyhodnotit turistickou aktivitu jednotlivých členů a odborů způsobem navzájem porovnatelným. Aby se vyloučily dosavadní oprávněné pochybnosti o regulérnosti soutěže, odbory předávají oblastnímu výboru KČT své kalendáře akcí, z nichž musí být zřejmé, že uváděné výkony mohly být na jejich akcích skutečně dosaženy. Obdobně jsou OV KČT oznamovány akce mimo vydaný kalendář, avšak předem schválené výborem odboru KČT.
2.
Do soutěže se započítávají výkony uskutečněné na turistických akcích všemi druhy turistiky, převedené na body takto:
1 bod
= 1 km pěšky, na běžeckých lyžích, lodí na pádlo
= 3 km na kole
= 30 m stoupání při akcích VHT, kdy je doba chůze >= 6 hod.
                nebo délka trasy >= 18 km (km se zde nepočítají)
3.
Turistickými akcemi se rozumějí:
-
TP, DP, DEP a podobné veřejné akce, o jejichž absolvování pořadatelé vystavují účastníkovi doklad (diplom apod.).
-
Akce vlastního (event. cizího) odboru KČT s účastí nejméně tří lidí (výlety, zájezdy, přechody, přejezdy apod.), u nichž může účast v případě potřeby potvrdit vedoucí (cvičitel); u akcí cyklistických a vodáckých je postačující účast alespoň dvou lidí.
-
Příprava některého výše uvedeného typu akce pro vlastní odbor KČT, realizovaná v terénu alespoň ve dvojici, např. rekognoskace trasy plánovaného výletu, DP apod.
4.
Za turistické akce nelze považovat individuálně provozovaný trénink bez poznávací činnosti a nesouvisející s turistickými akcemi z kalendářů odboru atd., bez ohledu na jeho formu (chůze, běh, jízda na kole) a vedlejší účel (cesty do zaměstnání, návštěvy, nákupy, jiné soukromé využívání volného času, ...).
5.
Soutěž se vyhlašuje v následujících věkových kategoriích:
  mladší žáci a mladší žákyně
= v soutěžním roce dovrší nejvýše 10 let,
  žáci a žákyně
= v soutěžním roce dovrší 11 až 14 let,
  dorostenci a dorostenky
= v soutěžním roce dovrší 15 až 18 let,
  muži a ženy
= v soutěžním roce dovrší 19 až 50 let,
  veteráni a veteránky
= v soutěžním roce dovrší 51 a více let.
6.
Soutěžní období je 1 rok (nemusí se v odborech přesně krýt s kalendářním).
7.
Odbory KČT přihlašují své členy do soutěže souhrnným seznamem, rozděleným na jednotlivé věkové kategorie, event. s uvedením roku narození. (Elektronickou poštou zaslaný seznam - viz dále - nemusí být rozdělen podle věku a pohlaví, pokud je ke každému jménu připojen rok narození a identifikátor pohlaví, např. m, ž). U každého člena se uvádí součet bodů za všechny druhy turistiky! Za správnost ručí pověřený činovník odboru KČT.
8.
Turisté, kteří jsou členy (resp. hosty) ve dvou či více odborech KČT, vykazují každou svou turistickou akci vždy pouze v tom odboru, kde se konala, aby bylo možno jejich výkony v rámci oblasti sčítat. Na hostování z jiného odboru KČT je třeba v seznamu dle bodu 7 upozornit!
9.
Do soutěže se zahrnují u žactva a dorostu všechny výkony dle těchto pravidel, u dospělých a veteránů pouze výkony od 50 bodů výše.
10.
Seznamy dle bodu 7 (vyhovující současně podmínkám v bodu 8) zašlou odbory KČT vždy do 15. ledna na adresu: Lubomír Chládek, Sedláčkova 434, 530 09 Pardubice. U odborů s více než 50 soutěžícími je žádoucí zaslání v elektronické podobě, nejlépe ve formě tabulky ve Wordu (.doc, .rtf) nebo Excelu (.xls) na e-mailovou adresu lubchlad@seznam.cz.