Zásady klubem organizovaného pěšího výletu (PT) v přírodě

1) Vedení turistického výletu nebo zájezdu je plně v rukou vedoucího, s jehož funkcí je spojena nejenom pravomoc, ale zejména vysoká odpovědnost za zdar výletu, která musí být podložena odpovídající turistickou odborností (kvalifikací). Je proto přímo nutností, aby výlet vedla odborně školená osoba - nejméně vedoucí turistiky, u náročnějších akcí cvičitel turistiky (dle kvalifikací v KČT). Tzn., že výlet nepovede libovolný z kvalifikovaných vedoucích, ale vedoucí nebo cvičitel s kvalifikací v přesunu, ve kterém je výlet pořádán. Souvisí to nejen s odbornou úrovní vedení výletu (včetně plného uvědomění nebezpečí, která mohou nastat během výletu), ale zejména i se složitou otázkou právní odpovědnosti vedoucího v případě jakékoliv nepříjemné události při výletu. Proto má vedoucí výletu právo a zároveň povinnost odmítnout zájemce o túru, který je nedostatečně nebo nevhodně vybaven (obutí a oblečení) či jinak nezpůsobilý absolvování túry.
 
2) Na každém klubovém výletu jsou v propozicích alespoň 2 varianty obtížnosti tras, aby si každý účastník mohl podle svého fyzického výkonu vybrat trasu pro společné absolvování výletu s ostatními. Ani z hlediska ochrany přírody není vhodné, aby se veliká parta přesunovala pohromadě. Vedoucí výletu přidělí vedení těchto skupin dalším zúčastněným vedoucím či cvičitelům nebo i nekvalifikovaným, ale organizačně a orientačně schopným turistům.
 
3) Vedoucí skupiny jde v čele a určuje směr postupu skupiny v souladu s popisem trasy. Vedoucí skupiny určí z nejzdatnějších účastníků osobu, která bude tvořit závěr skupiny. Závěr garantuje, že za ním se už nikdo z účastníků výletů nevyskytne. Fyzicky nejzdatnější účastníci jdou s ním jako poslední. Smysl tohoto pravidla se zúročí až v okamžiku případného úrazu některého účastníka výletu a nutnosti jeho odnesení do místa, kam už dojede sanitka.
 
4) Rychlost přesunu je vždy dána tempem fyzicky nejslabšího účastníka ve skupině. Dodržování této zásady vyžaduje od ostatních jistou dávku tolerantnosti a vzájemné úcty. "Závodníci" nemají na společně absolvované trase místo, protože v konečném důsledku odrazují ostatní od organizované turistiky v rámci klubu. Celá skupina je jen tak rychlá, jak rychlý je její nejslabší člen (fyzicky, psychicky, morálně). Proto nejslabší členové jdou vždy za vedoucím skupiny a nejzdatnější členové v závěru skupiny. Větší skupiny jsou nutně pomalé.
 
5) Správný odhad sebe sama a zodpovědné chování jsou pro každého turistu nezbytností. Bohužel ani jedno nelze nikomu přibalit do batohu. Mějte proto vždy před očima, že především přesun v horách vyžaduje za všech okolností zodpovědné chování. Přispějte sami k tomu, aby Vaše zážitky z túry patřily k těm nejkrásnějším i pro ostatní účastníky. Dbejte těchto základních pokynů:
  a) délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické kondici, ale také s přihlédnutím na terénní a povětrnostní podmínky
  b) dbejte na svoji osobní bezpečnost vhodným vybavením - přilba, brýle a krémy s UV filtrem
  c) turistickou výstroj a vybavení mějte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám
  d) každý účastník si zásadně nosí své potřeby sám
  e) mějte vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci a případně i své osobní léky
  f) mějte vždy při sobě dostatečné množství tekutin a jídla.
 
6) Každá podskupina musí být minimálně trojčlenná. Předpokládá se, že při nějakém úrazu jeden zůstává s laicky ošetřeným raněným a druhý jde pro pomoc. Mějte na paměti, že v komplikovaném horském terénu nemusí mít mobil signál, když ho nejvíce potřebujete.
 
7) Vyloučení těch účastníků, kteří jdou úmyslně před vedoucím skupiny nebo za závěrem. Jejich činnost pak není součástí výletu organizovaného klubem, ale je to jejich soukromý výlet. Na ten se nevztahuje pojištění účastníků klubem organizovaného výletu.